ESG คืออะไร? นิยามใหม่เพื่อความยั่งยืน แนวทางธุรกิจที่องค์กรต้องเรียนรู้และปรับตัว

ทำความเข้าใจปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คำว่า “ESG” ได้รับความนิยมอย่างมากในแวดวงการเงิน การลงทุน และการกำกับดูแลกิจการ ESG ย่อมาจาก Environmental (สิ่งแวดล้อม), Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) และเป็นชุดเกณฑ์ที่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทนอกเหนือจากตัวชี้วัดทางการเงินทั่วไป การทำความเข้าใจสิ่งที่ ESG ครอบคลุมและความสำคัญของมันต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมีความสำคัญสำหรับทั้งธุรกิจและนักลงทุน

3 ปัจจัยหลักของ ESG:

1. Environmental (E):

ด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของ ESG มุ่งเน้นไปที่วิธีการที่บริษัทจัดการผลกระทบของตนต่อโลกธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดการของเสีย การใช้น้ำ และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่มีแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีพยายามลดรอยเท้าทางนิเวศให้น้อยที่สุด นำแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้ และนำวิธีการผลิตที่ยั่งยืนมาปฏิบัติ

2. Social (S): 

ด้านสังคมของ ESG ประเมินว่าบริษัทมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน ลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อย่างไร ซึ่งรวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น แนวปฏิบัติด้านแรงงาน โครงการด้านความหลากหลายและการรวมกัน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมกับชุมชน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ บริษัทที่มุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นธรรม สนับสนุนความหลากหลายในแรงงาน ร่วมกิจกรรมการกุศล และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการส่งเสริมสวัสดิภาพของชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่

3.Governance (G): 

การกำกับดูแลกิจการ หรือ ธรรมาภิบาล หมายถึงโครงสร้างและกลไกการกำกับดูแลที่กำกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผู้นำ องค์ประกอบคณะกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและกฎหมาย แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ภายในองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการประพฤติมิชอบของบริษัท

ความสำคัญของ ESG ในธุรกิจที่ยั่งยืน:

ความสำคัญของ ESG ในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนไม่สามารถกล่าวเกินจริงได้ ต่อไปนี้เป็นเหตุผลสำคัญหลายประการว่าทำไมการพิจารณา ESG จึงเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาว:

1. การจัดการความเสี่ยง: ปัจจัย ESG ช่วยให้บริษัทระบุและลดความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงความรับผิดต่อสิ่งแวดล้อม ความเสียหายต่อชื่อเสียง ค่าปรับตามกฎระเบียบ และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการจัดการปัญหา ESG ในเชิงรุก ธุรกิจสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มความยืดหยุ่นในโลกที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น

2. ผลการดำเนินงานทางการเงิน: การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผลการดำเนินงาน ESG ที่แข็งแกร่งและผลตอบแทนทางการเงิน บริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพิจารณา ESG มักจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าบริษัทอื่นๆ ในระยะยาว โดยดึงดูดนักลงทุนที่ตระหนักถึงคุณค่าของแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในการขับเคลื่อนมูลค่าของผู้ถือหุ้นและลดความเสี่ยงในการลงทุน

3. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การนำหลักการ ESG มาใช้จะส่งเสริมความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงนักลงทุน ลูกค้า พนักงาน และหน่วยงานกำกับดูแล ด้วยการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลที่ดี บริษัทต่างๆ สามารถเพิ่มชื่อเสียงของแบรนด์ สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด

4. ความยั่งยืนในระยะยาว: การบูรณาการ ESG ส่งเสริมการนำแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืนมาใช้ ซึ่งจำเป็นต่อความอยู่รอดและความยืดหยุ่นในระยะยาว ด้วยการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทต่างๆ สามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกันมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ปกป้องโลกและปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

โดยสรุป ปัจจัย ESG มีบทบาทสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมและความยั่งยืนของบริษัท ด้วยการบูรณาการการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลเข้ากับกระบวนการตัดสินใจ ธุรกิจจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ลดความเสี่ยง และมีส่วนช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีอนาคตที่ยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น การนำหลักการ ESG มาใช้ไม่เพียงแต่เป็นความจำเป็นทางศีลธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นความจำเป็นเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จในโลกที่มีการแข่งขันสูงและใส่ใจต่อสังคมอีกด้วย

4 เสาหลักของความยั่งยืน (4 Pillars of Sustainability)

ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างมากในยุคปัจจุบันแนวคิดเรื่องความยั่งยืนได้กลายเป็นมากกว่าคำพูดติดปากทั่ว ๆ ไป แต่กลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ ปรัชญา และความเชื่อใหม่ขององค์กร
การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สมดุลกันใน 4 เสาหลักของความยั่งยืน (4 Pillars of Sustainability) โดยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญผ่านตัวอย่างแนวทางในการปฏิบัติที่ออกแบบมาสำหรับภาคธุรกิจ เสาหลักเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะปูทางไปสู่โลกที่ยั่งยืนมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางให้กับธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างผลกระทบเชิงบวกควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอีกด้วย

 1. ความยั่งยืนด้านมนุษย์ (Human Sustainability)
  เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความต้องการพื้นฐาน และเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ
  Education Access การเข้าถึงการศึกษา: องค์กรสามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
  Safe Working Environment สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย: การสร้า’สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ เป็นมากกว่าแค่การปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ยังรวมถึงการส่งเสริมกฎความปลอดภัย สถานที่ทำงานที่เหมาะสม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
 2. ความยั่งยืนทางสังคม (Social Sustainability)
  เป็นการทำงานที่องค์กรมุ่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนภายใน และภายนอกองค์กร การทำธุรกิจต้องเน้นการสร้างคุณค่า และลดผลกระทบต่อสังคม นั่นหมายถึงให้โอกาสในการทำงานที่มีคุณค่าแก่พนักงาน สนับสนุนความเท่าเทียม และทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ธุรกิจยั่งยืนควรเป็นพลังที่สนับสนุนและสร้างโอกาสในสังคมที่หลากหลาย
  Community Development การพัฒนาชุมชน: ธุรกิจสามารถมีบทบาทสำคัญในการยกระดับชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในโครงการที่สนับสนุนสาธารณูปโภคในท้องถิ่น การศึกษา และบริการสาธารณะ ไม่เพียงแต่ส่งเสริมเจตจำนงที่ดีเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างทางสังคมอีกด้วย
  Fair Trade Practices แนวทางปฏิบัติการค้าขายทำธุรกิจอย่างเป็นธรรม: การจัดซื้อที่มีจริยธรรมและการปฏิบัติการค้าอย่างเป็นธรรมมีความสำคัญอย่างยิ่ง ธุรกิจควรมีความโปร่งใส มีความเสมอภาค โดยให้ค่าจ้างและเงื่อนไขที่ยุติธรรมสำหรับพนักงานทุกคน
 3. ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ (Economic Sustainability)
  คือการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในทางลบ ซึ่งส่วนสำคัญของการทำธุรกิจ คือการสร้างมูลค่า และกำไรอย่างยั่งยืนจะต้องทำไปพร้อมกับการรับผิดชอบทางสังคม นอกจากนี้การสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น การสร้างงาน และการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นเป็นแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืน
  Sustainable Business Practices แนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืน: การนำแนวปฏิบัติในการการลดของเสีย ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ยังช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ
  Investing in Renewable Energy การลงทุนในพลังงานหมุนเวียนทดแทน: การเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือพลังงานน้ำ สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาว พร้อมทั้งลดการพึ่งพาทรัพยากรที่ไม่สามารถทดแทนได้
  Long-Term Financial Planning การวางแผนการเงินระยะยาว: การบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับการวางแผนทางการเงิน หรือกลยุทธ์การลงทุน สามารถช่วยให้ธุรกิจเกิดความเสถียรภาพและการเติบโตในระยะยาว เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายและโอกาสในอนาคต
 4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)
  ถือเป็นเสาหลักที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นอนาคต การทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปล่อยมลพิษ และสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การลงทุนในเทคโนโลยีที่สะอาด หรือใช้นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  Carbon Footprint Reduction การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน: ธุรกิจสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ด้วยการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน วางแผนเส้นทางการขนส่งให้เหมาะสม และส่งเสริมการสื่อสารโทรคมนาคม
  Waste Management การจัดการของเสีย: การลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นกลยุทธ์สำคัญที่องค์กรสามารถนำไปใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด
  ทั้งสี่เสาหลักแห่งความยั่งยืนเป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ การนำเสาหลักเหล่านี้ไปใช้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ธุรกิจมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ยั่งยืนมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ธุรกิจอยู่ในตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จและยืดหยุ่นได้ในระยะยาว

The Success Factors for Sustainability in Organization

ปัจจัยแห่งความสำเร็จเพื่อความยั่งยืนในองค์กร

ปัจจุบันความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้น ๆ ในการเปลี่ยนแปลง เป็นการสร้างแนวทางที่สมดุลซึ่งครอบคลุมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมทางสังคม และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยแห่งความสำเร็จประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้ง 6 ประการ ดังนี้

1. ความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำ (Leadership Commitment) 

ทีมผู้นำที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานสำหรับองค์กรแห่งความยั่งยืนนั้นต้องมีหลักจริยธรรม แสดงถึงการสนับสนุนความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และลูกค้าเห็น โดยกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายความยั่งยืนที่ชัดเจน การสื่อสารเป้าหมายเหล่านี้อย่างเปิดเผยและเป็นแบบอย่างในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนให้กับองค์กร

2. จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน (Purpose Articulation) 

กำหนดวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดช่วยส่งเสริมเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการมีส่วนร่วมกับวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน และสามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. พนักงานมีเป้าหมายเดียวกันกับองค์กร (Employee Engagement) 

การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรเป็นอย่างมาก เนื่องจากพนักงานเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการสร้างวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้แก่พนักงานว่าเหตุใดความพยายามเหล่านี้จึงมีความสำคัญ อาจมีหลายรูปแบบตั้งแต่การเข้าร่วมในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้ในการทำงานประจำวัน

4. กลไกการดำเนินการ และการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ (Measurement and Execution Mechanisms) 

กลไกการดำเนินงานขององค์กรต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อติดตาม เพิ่มประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การปรับปรุงการใช้พลังงาน ลดของเสีย และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในทุกอุตสาหกรรม

5. ความร่วมมือที่ดีจากพันธมิตร (Partnerships and Collaboration) 

ไม่มีองค์กรใดจะประสบความสำเร็จสูงสุดได้ตามลำพัง ต้องอาศัยความพยายามด้านความยั่งยืน

ในการทำงานร่วมกับพันธมิตรภายนอก ซึ่งรวมถึงซัพพลายเออร์ ลูกค้า และคู่แข่ง ด้วยการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น Renewable Energy Buyers Alliance (REBA) ใยสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Google และ General Motors ร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน ความร่วมมือเหล่านี้อาจมีรูปแบบที่หลากหลายตั้งแต่การร่วมทุนไปจนถึงความร่วมมือทางอุตสาหกรรม ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน การรักษาความร่วมมือเหล่านี้จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อความยั่งยืน มีการสื่อสารที่ชัดเจน ความเต็มใจที่จะแบ่งปันทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทน 

6. ความยั่งยืนของผู้คน (People Sustainability) 

จัดลำดับความสำคัญต่อผลกระทบทางสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมที่หลากหลายและครอบคลุมภายในองค์กร ความยั่งยืนนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างสถานที่ทำงานที่ทุกคนรู้สึกมีคุณค่า มีพลัง ครอบคลุมมิติต่าง ๆ รวมถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ซึ่งการนำกลยุทธ์ความยั่งยืนของบุคลากรไปใช้จะส่งผลให้พนักงานมีแรงจูงใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความดึงดูดจากลูกค้าและชื่อเสียงขององค์กร

การเดินทางสู่ความยั่งยืนนั้นมีความซับซ้อน มีหลายแง่มุม ต้องใช้แนวทางแบบองค์รวมที่ครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำ จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน พนักงานมีเป้าหมายเดียวกันกับองค์กร กลไกการดำเนินการ และการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ ความร่วมมือที่ดีจากพันธมิตร และการมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนของบุคลากร ปัจจัยทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบแต่ละส่วนเท่านั้น แต่ยังมีความสัมพันธ์กัน อย่างไรก็ตามการดำเนินงานนั้นจำเป็นต้องอาศัยความมุ่งมั่นจากทุกระดับขององค์กรในการบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ช่วยให้สามารถเจริญเติบโตในภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่โลกที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกันมากขึ้น

5 ความสำคัญ Hydrogen พลังงานสะอาดแห่งอนาคต

ไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพ และไม่เป็นอันตรายต่อการใช้งาน ทำให้เป็นพลังงานทางเลือกที่จะมาทดแทนพลังงานรูปแบบเดิม ๆ ซึ่งพลังงานไฮโดรเจนเกิดจากการแยกโมเลกุลของน้ำออกเป็นไฮโดรเจน และออกซิเจน โดยเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตพลังงานไฮโดรเจนในปัจจุบันมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น ชีวมวล พลังงานน้ำ และพลังงานลม

นอกจากนี้ไฮโดรเจนที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนสามารถผลิตได้โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ หรือก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ไฮโดรเจนยังเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากมีศักยภาพสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญของ Hydrogen มีดังนี้

1. เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเมื่อเผาไหม้

ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) : เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่เกิดจากการแยกโมเลกุลของน้ำออกเป็นไฮโดรเจน และออกซิเจน ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจากก๊าซเรือนกระจก

เชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้ และให้ความร้อน : ประโยชน์ของการนำไฮโดรเจนมาใช้งาน คือ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ และให้ความร้อนออกมา โดยทำปฎิกริยาทางเคมีแล้วเกิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในการผลิตกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และกระบวนการผลิตจิวเวลรี่

2. ไฮโดรเจนสามารถผลิตพลังงานได้สูงกว่า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ำมันปิโตรเลียม

ประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อม : การใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงสามารถช่วยลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และน้ำมันปิโตรเลียมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ

มีความมั่นคงทางพลังงาน : การใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงมีความมั่นคงกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เนื่องจากไฮโดรเจนผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

3. นําไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ และใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า

การนำไปใช้ในนวัตกรรมยานยนต์ : รถพลังงานไฮโดรเจนจะทำงานผ่านเซลล์เชื้อเพลิงที่มีการเติมไฮโดรเจนเข้าไป โดยไฮโดรเจนนี้ถูกเปลี่ยนมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ และจะปล่อยของเสียออกมาเพียงเฉพาะไอน้ำเท่านั้น นับเป็นเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมัน อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดเรื่องของค่าบำรุงรักษา และเสียงเครื่องยนต์เงียบเหมือนกับรถ EV

ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า : ไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งจะ เกิดปฏิกิริยารีดักชันและออกซิเดชันในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้น โดยถือเป็นการผลิตที่สะอาด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตคือ น้ำ และไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

4. การจัดเก็บ และการขนส่งที่ง่าย

จัดเก็บได้ง่าย : เทคโนโลยีการจัดเก็บไฮโดรเจนได้รับการพัฒนาขึ้นมาให้มีวิธีการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากขึ้น

ขนส่งได้ง่าย : มีการพัฒนาระบบการขนส่งไฮโดรเจนมากขึ้นสามารถขนส่งได้ตามทางท่อส่ง หรือผ่านทางยานพาหนะที่เหมาะสม การนำไฮโดรเจนมาใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยังสามารถนำเข้าระบบขนส่ง และจัดส่งได้อย่างปลอดภัย

การนำเข้าและการส่งออกได้สะดวก : ไฮโดรเจนสามารถนำเข้าและส่งออกได้โดยใช้วิธีการทางการค้าทั่วไป นั่นหมายถึงสามารถนำเข้าไฮโดรเจนจากแหล่งผลิตต่าง ๆ และส่งออกไปยังที่ต่าง ๆ โดยไม่มีความซับซ้อนในกระบวนการ

5. เป็นพลังงานที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้

ลดการใช้งานของแหล่งพลังงานที่ไม่คงที่ : การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ช่วยลดการใช้งานของแหล่งพลังงานที่ไม่คงที่ การที่พลังงานถูกนำกลับมาใช้ใหม่นั้นทำให้ไม่ต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานใหม่

ลดขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ : ช่วยลดปริมาณขยะที่ถูกสร้างขึ้นจากการที่พลังงานถูกทิ้งไป ซึ่งลดขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

โดยสรุปไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานที่หลากหลายและยั่งยืน มีความสามารถในการจัดเก็บ การขนส่งได้อย่างง่ายดาย ควบคู่ไปกับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงสะอาดในยานยนต์ ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ความสามารถในการรีไซเคิล ลดการพึ่งพาทรัพยากรที่ไม่หมุนเวียน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด ทำให้ไฮโดรเจนกลายเป็นพลังงานแห่งอนาคตที่สะอาด และยั่งยืนมากขึ้นทั่วโลก